Zakład Fizyki Medycznej

HISTORIA  POWSTANIA STUDIÓW FIZYKI MEDYCZNEJ

NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

 

W roku akademickim 1993/1994 na kierunku Fizyka w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, utworzono 3-letnie studia licencjackie z fizyki medycznej, a w roku 1996/1997 uruchomiono uzupełniające studia magisterskie.

Pierwszym pełnomocnikiem d/s fizyki medycznej ze strony Instytu Fizyki była prof. dr hab. E. Zipper, a  ze strony Śląskiej Akademii Medycznej był prof. dr hab. n. med. Z. Kalina. Od 1997 pełnomocnikiem d/s fizyki medycznej ze strony Instytu Fizyki jest prof. zw. dr hab. Z. Drzazga, a  ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med A. Hrycek, prof. dr hab. n. med. J. Lewin-Kowalik oraz prof. dr hab. n. med. J.E. Zejda.

Rosnąca liczba studentów oraz akta prawne wchodzące w życie z wejściem Polski do UE i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. i 25.08.2005 r. uzasadniały przekształcenie specjalności w kierunek Fizyka medyczna. Na bazie wieloletniego doświadczenia zespołu naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, przygotowano autorski projekt nowego dwustopniowego kierunku, w którym poszerzono zakres wiedzy medycznej z zachowaniem wiedzy fizyczno-matematycznej, profilowanej na nauki biomedyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych metod fizyki jądrowej. 23 lipca 2008 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaakceptowało autorski projekt kierunku Fizyka Medyczna na Uniwersytecie Śląskim, w ramach którego realizowane są studia inżynierskie I stopnia oraz  studia magisterskie  II stopnia.

Studia I stopnia na kierunku fizyka medyczna realizowane są w zakresie trzech specjalności: dozymetria kliniczna, elektroradiologia oraz optyka w medycynie. Zgodnie z zaleceniami MZiOS, studenci studiów I stopnia na specjalności Elektroradiologia, realizują 1720 h zajęć dydaktycznych zawierających m.in.: podstawy teoretyczne i praktyczne  fizycznych  i medycznych  metod diagnostycznych i obrazowania, zastosowanie aparatury medycznej w diagnostyce i terapii, przedmioty specjalistyczne (anatomia radiologiczna, rentgenodiagnostyka medyczna, ochrona radiologiczna, techniki radiologiczne) oraz praktyki zawodowe (250 h). Studenci ci kończąc studia, zdają komisyjny egzamin praktyczny, dający im uprawnienia do wykonywania zawodu technika elektroradiologii.

Studia magisterskie II stopnia są realizowane w ramach dwóch specjalności: promieniowanie jonizujące oraz promieniowanie niejonizujące. NOWOŚĆ! W bieżącym roku akademickim 2015/2016 na studiach II stopnia ruszają nowe specjalności: Diagnostyka i obrazowanie medyczne oraz Dozymetria i terapia onkologiczna. Studia rozpoczynają się od semestru letniego (luty 2016 r.).

Kształcenie na fizyce medycznej ma charakter interdyscyplinarny i jest prowadzone przy współudziale specjalistów m.in. ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Politechniki Śląskiej, Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Studenci zdobywają wiedzę z fizyki, matematyki, biologii i medycyny, technologii informatycznych oraz nabywają praktyczne umiejętności stosowania metod i narzędzi nauk ścisłych dla potrzeb służby zdrowia. Celem studiów jest kształcenie specjalistów mających odpowiednie kwalifikacje do stosowania nowoczesnych metod fizycznych w medycynie zarówno w diagnostyce, jak i w terapii. Staramy się tak kształtować sylwetkę fizyka medycznego, aby nie tylko wykonywał zadania we współpracy z lekarzem, ale potrafił też podjąć nowe wyzwania pojawiające się w medycynie i w dziedzinach pokrewnych.

Nad merytoryczną stroną kształcenia czuwa Rada Programowa złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego oraz ośrodków partnerskich, której spotkania odbywają się z udziałem studentów.


O ZAKŁADZIE FIZYKI MEDYCZNEJ


W 1996 powstał Zakład Fizyki Medycznej, który  od 2002 r. otrzymał nowo-wyremontowane pomieszczenia według zaproponowanego wcześniej zarysu projektu budowlanego. Kierownikiem została prof. dr hab. Z. Drzazga, która pełni tę funkcję do dziś.

 

Od 2013 roku Zakład Fizyki Medycznej mieści się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1 w pawilonie H/1.

 

Obecnie Zakład Fizyki Medycznej dysponuje specjalistycznymi pracowniami fizyki medycznej, m.in:

 • Dozymetrii i spektroskopii promieniowania jonizującego (3 pracownie klasy Z)
 • Spektroskopii fluorescencyjnej i dichroizmu kołowego
 • Mikrokalorymetrii i spektroskopii UV/VIS
 • Mikroskopii i spektroskopii indukowanej laserowo
 • Termowizji
 • Bioelektromagnetyzmu ze stanowiskiem do badania potencjałów wywołanych mózgu
 • Obrazowania medycznego
 • Badania narządu wzroku
 • Analizy fluorescencyjnej (XRF)
 • Biochemiczna
 • Specjalistyczna fizyki medycznej in vitro
 • Specjalistyczna fizyki medycznej in vivo
 • Specjalistyczna technik radiologicznych (aparat RTG)

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktywnością Zakładu Fizyki Medycznej - na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, przedstawioną w poniższych prezentacjach:

- prezentacja z organizowanego u nas uroczystego sympozjum z okazji XX-lecia Fizyki Medycznej na Śląsku, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2014 r.

- prezentacja dorobku naukowego Zakładu Fizyki Medycznej na Seminarium Instytutu Fizyki UŚ z dnia 5 maja 2015 r.