Studia


Studia z Fizyki Medycznej

 

Oferujemy studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) o trzech specjalnościach:

  • dozymetria kliniczna
  • optyka w medycynie
  • elektroradiologia

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka Medyczna trwają 3,5 roku (7 semestrów), a wybór specjalności następuje po drugim roku. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera w zakresie wybranej specjalności. Plan studiów I stopnia obejmuje blok przedmiotów podstaowych z fizyki i matematyki z wykładami, ćwiczeniami i laboratoriami oraz bloki przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z medycyny, fizyki i biologii. Studenci poznają m.in. metody fizyczne stosowane w medycynie, biologii, diagnostyce i terapii lekarskiej, a także podstawy inżynierii materiałowej w medycynie i budowy aparatury medycznej. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz ośrodków współpracujących.

Zgodnie z zaleceniami MZiOS, studenci studiów I stopnia na specjalności Elektroradiologia, realizują 1720 h zajęć dydaktycznych zawierających m.in.: podstawy teoretyczne i praktyczne  fizycznych  i medycznych  metod diagnostycznych i obrazowania, zastosowanie aparatury medycznej w diagnostyce i terapii, przedmioty specjalistyczne (anatomia radiologiczna, rentgenodiagnostyka medyczna, ochrona radiologiczna, techniki radiologiczne) oraz praktyki zawodowe (250 h). Studenci ci kończąc studia, zdają komisyjny egzamin praktyczny, dający im uprawnienia do wykonywania zawodu technika elektroradiologii.

Studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie uzupełniające) prowadzone są na dwóch specjalnościach:

  • promieniowanie niejonizujące
  • promieniowanie jonizujące

NOWOŚĆ! W bieżącym roku akademickim 2015/2016 na studiach II stopnia ruszają nowe specjalności: Diagnostyka i obrazowanie medyczne oraz Dozymetria i terapia onkologiczna. Studia rozpoczynają się od semestru letniego (luty 2016 r.).

Ukończenie trwających 1,5 roku (3 semestry) studiów II stopnia z Fizyki Medycznej umożliwi uzyskanie tytułu magistra fizyki medycznej w wybranej specjalności. Aktualna oferta studiów znajduje się tutaj

Od roku akademickiego 1998/1999 w Instytucie Fizyki w Katowicach włączono w proces kształcenia system punktowy. Zostało to połączone z gruntowną modyfikacją oferty programowej Instytutu i innych współpracujących z nim jednostek m.in. Śląskiej Akademii Medycznej i Centrum Onkologii. System USOSweb, który jest wdrożony w IF jest zgodnym z założeniami ECTS (European Credit Transfer System). W odniesieniu do Fizyki Medycznej studentom określono ile punktów i w jakich blokach przedmiotowych należy zgromadzić dla uzyskania dyplomu inżyniera. Przyjęcie pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego warunkują uzyskanie tytułu inżyniera. O przyjęciu na studia stacjonarne II stopnia decydują kryteria podane tutaj. Część zajęć specjalistycznych realizowanych jest w trakcie studiów inżynierskich, natomiast część przedmiotów ogólnych musi być uzupełniona, aby uzyskać tytuł magistra fizyki medycznej.